Dokumentacje specjalistyczne

Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska stawiają wysokie wymagania wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio korzystają z zasobów środowiska oraz generują zanieczyszczenia lub inne szkodliwe oddziaływania fizyczne.
Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych zgodnie z postanowieniami przepisów ochrony środowiska, uzależnione jest od posiadania licznych decyzji i pozwoleń administracyjnych.
Aby sprostać tym wymaganiom, proponujemy Państwu wykonanie specjalistycznych opracowań i stosownej dokumentacji.

Jako firma od szeregu lat specjalizujemy się w wykonywaniu wszelkiego rodzaju opracowań, ekspertyz i diagnostyk stanu środowiska naturalnego oraz środowiska pracy.

Firma zatrudnia profesjonalną kadrę, której wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem, gwarantuje wypracowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego.
Współpracujemy z pracownikami jednostek naukowo-badawczych oraz działów ochrony środowiska jednostek administracyjnych i zakładów przemysłowych.

Wykonujemy:

  1. Dokumentacje niezbędne dla uzyskania pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych na:
   • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
   • wytwarzanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów
   • emitowanie hałasu do środowiska
   • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
   • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

   oraz kompleksowe opracowania wraz z wnioskami o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości.

  2. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.
  3. Przeglądy ekologiczne istniejących instalacji i obiektów.
  4. Plany i programy gospodarki odpadami.
  5. Programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją.
  6. Programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami wraz z ich aktualizacjami.
  7. Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.
  8. Instrukcje eksploatacji składowisk.
  9. Doradztwo i outsourcing w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.
  10. Analiza, ocena i pełna identyfikacja aspektów związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.
  11. Projekty rekultywacji składowisk.
  12. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami oraz raporty z wykonania programów ochrony środowiska .
  13. Programy zapobiegania powstawaniu odpadów.


Rosnące zaufanie klientów zawdzięczamy dużemu doświadczeniu, profesjonalizmowi, stale rozwijanym umiejętnościom naszych pracowników i ich zaangażowaniu, pozwalających podejmować najtrudniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stają nasi Szanowni Klienci.

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS