Doradztwo

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku od stycznia 2002 roku rozszerzyła działalność o nową ofertę merytorycznego doradztwa ? obsługi formalno prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Dysponujemy profesjonalna kadrą , utrzymujemy ścisłą współpracę z licznymi instytutami , placówkami naukowymi i badawczymi oraz instytucjami administracji państwowej
Wiedza, rzetelność i doświadczenie zespołu, stale rozwijane kwalifikacje i umiejętności pozwalają podejmować i rozwiązywać najtrudniejsze problemy pozwalające na podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa pracy , a tym samym wizerunku firmy.

W ramach doradztwa prowadzimy zarówno obsługę kompleksową małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy polegającą na przejęciu od Przedsiębiorcy i prowadzeniu w jego imieniu na podstawie umowy wszelkich spraw związanych z w/w zagadnieniami , jak również wykonawstwo pojedynczej konkretnej usługi.

Obecnie obsługujemy kompleksowo w tym zakresie ponad 50 przedsiębiorstw o bardzo szerokim profilu działalności.

Usługi z zakresu ochrony środowiska.

Usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska obejmują:

 • wykrywanie i identyfikacja aspektów środowiskowych
 • określenie dla firm obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów,
 • sporządzenie wniosków o uzyskanie pozwoleń na: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wytwarzanie odpadów; zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów; wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi; wprowadzanie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego do kanalizacji; itp.
 • sporządzanie dokumentacji zawierającej informacje o korzystaniu ze środowiska oraz naliczanie na jej podstawie opłaty ekologiczne,
 • sporządzanie dokumentacji ewidencyjnej i statystycznej wynikającej z przepisów prawa w tym: kart ewidencji odpadów , zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, sprawozdania PRTR, GUS – OS-1, OS-3, OS-6;
 • dobór technologii i wykonawców usług zagospodarowania odpadów,
 • analizę zagrożeń środowiskowych, sporządzanie raportów z przegląd oddziaływań na środowisko oraz formułowanie zadań do planów poprawy stanu środowiska,
 • przygotowanie opinii i interpretacji wymagań prawnych i dokumentacji technicznych z zakresu ochrony środowiska;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych poprzez uczestnictwo w rozprawach administracyjnych, przygotowywanie dokumentów, opinii;
 • sporządzanie opinii prawnych i technicznych o funkcjonowaniu urządzeń ochrony środowiska i stosowanych technologiach,
 • pomoc w opracowaniu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w tym z funduszy pomocowych,
 • opracowanie specjalistycznej dokumentacji.

Usługi z zakresu bezpieczeństwa pracy obejmują:

 • doradztwo w zakresie organizacji zarządzania zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym prowadzenie szkoleń wstępnych oraz planowanie szkoleń okresowych, wykrywanie zagrożeń i tworzenie planów poprawy warunków pracy ze wskazaniem źródeł finansowania ( w tym z funduszy pomocowych), sporządzanie planów pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy , okresowe analizy stanu bezpieczeństwa pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji pomieszczeń, stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym placów budowy,
 • doradztwo w zakresie zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych – prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji bhp ( w tym opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń )
 • doradztwo związane ze stosowaniem substancji i preparatów niebezpiecznych w procesach produkcyjnych,
 • Ryzyko zawodowe, ocena ryzyka, sporządzanie stosownej dokumentacji, dobór niezbędnych środków profilaktycznych w tym organizacyjnych, technicznych i medycznych ograniczających ryzyko (dobór odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej )
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji w przedmiotowym zakresie,
 • Postępowanie w sprawach chorób zawodowych,
 • Opracowywanie instrukcji bezpiecznej pracy przy wykonywaniu różnych prac,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji bhp ( w tym zgłoszenie działalności, prowadzenie rejestrów i wykazów czynników szkodliwych, rakotwórczych, substancji niebezpiecznych, sprawozdań statystycznych itp.)
 • Występowanie w imieniu Zakładu w postępowaniu przed organami kontroli warunków pracy.

Na życzenie naszych Klientów niezwłocznie przygotujemy satysfakcjonującą ofertę.

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS