Badania i pomiary

Laboratorium oferuje szeroki zakres badań i pomiarów w środowisku pracy oraz w środowisku naturalnym. Zakres ten stale poszerzamy o nowe techniki i metody badawcze.

Środowisko pracy

 • Hałas, buy
 • Drgania mechaniczne (ogólne i miejscowe), cialis
 • Zapylenie (pył całkowity, generic pył respirabilny, wolna krystaliczna krzemionka),
 • Tlenki żelaza, mangan, inne metale,
 • Tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu,
 • Mikroklimat (umiarkowany, gorący, zimny),
 • Związki organiczne,
 • Pola elektromagnetyczne ,
 • Amoniak, wodorotlenek sodu i potasu, kwas siarkowy,
 • Oświetlenie,
 • Promieniowanie optyczne.

Środowisko naturalne

 • Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
 • Badania fizykochemiczne wód i ścieków:
 • pH,
 • przewodnictwo,
 • BZT5,
 • CHZTcr,
 • zawiesina ogólna,
 • fosfor ogólny,
 • siarczany,
 • chlorki,
 • węglowodory ropopochodne,
 • azot (azotanowy, azotynowy, amonowy, Kjeldahla, ogólny),
 • metale(cynk, chrom, chrom+6 ,kadm, miedź, nikiel, mangan, żelazo, ołów, kobalt, rtęć, arsen, selen, antymon),
 • substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
 • siarczki
 • Badania fizykochemiczne gleb i odpadów (analiza wyciągu wodnego oraz analiza próbki zmineralizowanej)
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń (LZO, pył, SO2, NOx, CO).

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS