Bieżące projekty europejskie

Poniżej znajduje się lista bieżących projektów europejskich

eu klnssueefs

Projekt pt. „PWP Badania, innowacje, rozwój”

Termin realizacji od 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, na podstawie Umowy Nr 639/ POKL.08.02.01-06-001/12

Wartość projektu: 1 290 890,80 zł.

Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w  partnerstwie włoskim i ukraińskim. Wsparciem objętych zostanie 11 MMŚP przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które we współpracy z sektorem nauki opracują nowoczesne rozwiązania dla własnego rozwoju. Rozwiązania będą przygotowywane przez naukowców lubelskich uczelni przy współpracy z grupą ekspertów.  Następnie pracownicy odpowiedzialni  w przedsiębiorstwach za wdrażanie nowych rozwiązań odbędą staże przygotowujące do wprowadzania zmian. W tym celu odbędą się szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstw, staże pracowników naukowych i staże pracowników przedsiębiorstw oraz wizyty studyjne na Ukrainie i we Włoszech.

Projekt pt. „AKADEMIA PROFESJONALNEJ KADRY. Program szkoleniowo-doradczy dla rozwoju firm J-R-B”.

Termin realizacji od 01.04.2013 r. do 30.04.2015 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie Umowy Nr 643/ POKL.08.01.01-06-459/12-00

Wartość projektu: 1 817 376,55 zł.

Uczestnicy Projektu: 4 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy z terenu województwa lubelskiego, delegujące swoich Pracowników do udziału w Projekcie.

Cel Projektu: podniesienie kompetencji 300 pracowników przedsiębiorstw: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Lublinie, RYJEK Spółka Jawna Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Nasutowie Woźniak E.M., BOCIAN Fabryka Mebli Tadeusz Bocian w Motyczu, Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Lublinie i dostosowanie ich do potrzeb i kierunków rozwoju.

Zakres wsparcia: szkolenia rozwijające umiejętności społeczne i menadżerskie, specjalistyczne szkolenia techniczne,  szkolenia indywidualne, doradztwo do szkoleń.

Biuro Projektu: ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik.

Projekt pt. „EKO – Przedsiębiorstwo”.

Termin realizacji: od 01.10.2012 r. do 30.06.2014 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie Umowy Nr 523/POKL.08.01.01-06-260/12.

Wartość projektu: 283 446,87 zł.

Uczestnik Projektu: średnie przedsiębiorstwa Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, pracownicy tego przedsiębiorstwa oddelegowani do udziału w projekcie.

Cel Projektu: podniesienie kompetencji 50 pracowników przedsiębiorstwa Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o i dostosowanie ich do potrzeb i kierunków jej rozwoju.

Zakres wsparcia: szkolenia rozwijające umiejętności organizacji czasu pracy, efektywnego wykorzystania kadry i planowania logistycznego, zwiększenia kompetencji w zakresie kontroli jakości wytwarzanych produktów. Dostarczenie pracownikom wiedzy z zakresu systemu zarządzania środowiskowego oraz gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Biuro Projektu: ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik.

Nauczyciel w przedsiębiorstwie

W ramach projektu planowane jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie sześciu programów doskonalenia dla 250 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach z sektora budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska, medycyny, kosmetyki oraz energoelektryki (OZE), poprzez udział w praktykach organizowanych w przedsiębiorstwach na terenie kraju i zagranicą.

 

@2010-2011 Lubelska Agencja Ochrony Środowiska SA ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik
Mapa strony Kanały RSS